Aktywne
neutralizatory
odorów

Skuteczna, odporna na zmienne warunki technologia

Trwała konstrukcja

Neutralizuje: H2S, NH3, merkaptan oraz inne związki złowonne

Dobór na podstawie badań gwarancją skutecznej pracy

Aktywny neutralizator odorów

jest urządzeniem stosowanym do usuwania zanieczyszczeń z powietrza wydostającego się z różnego rodzaju urządzeń i instalacji: pompowni ścieków, studni rozprężnych, oczyszczalni ścieków, biogazowni, sortowni i składowisk odpadów stałych, ferm hodowli zwierząt i wszelakich zakładów produkcyjnych. Neutralizator wyposażony jest w odpowiednio dobrane złoże węgla aktywnego, przez które przepływa powietrze, dzięki czemu zostaje oczyszczone. Przepływ powietrza wymuszony jest przez wentylator wyciągowy. W zależności od miejsca zastosowania i składu zanieczyszczonego powietrza dobieramy odpowiedni węgiel aktywny, jego masę, przepływ powietrza i inne istotne parametry urządzenia.

Sprawdzona technologia

Bezobsługowość

Wysoka skuteczność

Niskie zużycie energii

Niski poziom hałasu

Jesteśmy producentem urządzenia, decydując się na współpracę z nami masz gwarancję prawidłowego doboru i wysokiej jakości dostawy oraz montażu.

URZĄDZENIE USTANDARYZOWANE

URZĄDZENIE USTANDARYZOWANE

W standardowej ofercie posiadamy aktywny neutralizator odorów do oczyszczania powietrza wydostającego się z urządzeń kanalizacji ścieków komunalnych. zięki zastosowaniu aktywnego neutralizatora, powietrze na zewnątrz obiektów jest pozbawione toksycznych i złowonnych substancji, ale również wewnątrz komór stężenie siarkowodoru jest na tyle niskie, że nie powoduje korozji korpusów (najczęściej betonu). Uzyskuje się zatem dwie korzyści: brak nieprzyjemnych zapachów, brak korozji korpusów obiektów.

Obiekty, w których najczęściej stosowane są standardowe neutralizatory odorów: 

 • pompownie ścieków sanitarnych
 • studnie rozprężne
 • oczyszczalnie ścieków

Parametry ustandaryzowanego urządzenia

Przed zastosowaniem opisywanego urządzenia konieczna jest weryfikacja czy urządzenie jest wystarczające do osiągnięcia zamierzonego celu. W przypadku dużych obiektów może wystąpić konieczność dokonania indywidualnego doboru.

Urządzenie plug&play

PO DOPROWADZENIU PRZEWODU WENTYLACYJNEGO WYSTARCZY WŁOŻYĆ WTYCZKĘ DO GNIAZDA Z ZASILANIEM JEDNOFAZOWYM 230V I URZĄDZENIE ZACZYNA PRACOWAĆ!

 • Złoże: węgiel aktywny, impregnowany
 • Wentylator:  wyciągowy, 230 V, 55W
 • Wydajność: 80 m3/h 
 • Wymagany fundament: minimum 800 x 800 mm
 • Poziom ciśnienia akustycznego: 35 dB(A)

Aktywne neutralizatory odorów należy posadowić na fundamencie, warstwie nośnego podłoża, lub korpusie pompowni. Do neutralizatora należy doprowadzić zasilanie energetyczne, jednofazowe. Powietrze do neutralizatora należy doprowadzić przewodem wentylacyjnym, w korpusie neutralizatora znajduje się króciec PE o średnicy 110 mm, zakończony bosym końcem.

Skuteczna technologia

Dzięki zastosowaniu węgla aktywnego do neutralizacji odorów, urządzenie jest skuteczne niezależnie od chwilowego stężenia zanieczyszczeń (odporne na fluktuacje), odporne na zmiany wilgotności i temperatury powietrza wentylowanego oraz temperatury otoczenia. Odpowiednio dobrane złoże węglowe gwarantuje oczyszczanie powietrza z praktycznie wszystkich związków złowonnych.

Łatwa eksploatacja

Urządzenie nie wymaga prowadzenia skomplikowanych prac eksploatacyjnych. W przypadku montażu urządzenia w lokalizacji umożliwiającej samoczynne odprowadzanie kondensatu, do jedynych prac eksploatacyjnych należą okresowe przeglądy układu elektrycznego i wentylatora. W przypadku braku możliwości samoczynnego odprowadzania kondensatu należy odkręcać zawór spustowy wg ustalonego harmonogramu.

Niskie koszty eksploatacji

Uwzględniając niezawodność, niezmienność skuteczności oczyszczania, ilość prac eksploatacyjnych urządzenie charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji w porównaniu do alternatywnych technologii. Węgiel aktywny dzięki swojej uniwersalności stosowania, szczególnie dobrze sprawdza się w obiektach gdzie występują wysokie stężenie siarkowodoru, który negatywnie oddziałuje na inne technologie oczyszczania powietrza.

Zdjęcia z przykładowych realizacji

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w przygotowanej przez naszych technologów bazie wiedzy, w której znajdziesz więcej informacji na temat korzyści wynikających ze stosowania aktywnych neutralizatorów odorów.

Neutralizatory kominkowe

Neutralizator kominkowy jest urządzeniem stosowanym do usuwania zanieczyszczeń z powietrza, powstających w obiektach należących do infrastruktury kanalizacji sanitarnej. Neutralizator wyposażony jest w złoże węgla aktywnego, przez które przepływa powietrze, dzięki czemu zostaje oczyszczone. Przepływ powietrza wymuszony jest grawitacyjnie – poprzez naturalnie występującą różnicę ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz komory.

Neutralizatory kominkowe uznawane są za skutecznie urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń powietrza, emitowanych z niezagnitych ścieków, jak również tych emitujących groźny siarkowodór. Dzięki zastosowaniu neutralizatora kominkowego, wydostające się na zewnątrz obiektów powietrze jest pozbawione toksycznych i złowonnych substancji. Urządzenia te znajduje zastosowanie szczególnie w miejscach, w których nie ma możliwości doprowadzenia zasilania elektrycznego, co eliminuje możliwość zastosowania aktywnego neutralizatora odorów oraz w miejscach, w których zanieczyszczenia powietrza nie zawierają siarkowodoru (nieprzyjemny zapach powodują świeże ścieki o charakterystycznym fekalnym zapachu).

Obiekty, w których najczęściej stosowane są kominkowe neutralizatory odorów:

 • Studnie rozprężne
 • Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Pompownie ścieków

 

Parametry urządzenia:

 • Złoże: węgiel aktywny, impregnowany
 • Średnica: 110 mm, 160 mm, 200 mm
 • Wydajność: 12 m3/h
 • Materiał: polietylen

 

Warunki montażu:

Neutralizatory kominkowe przystosowane są do montażu w świetle otworów zlokalizowanych w pokrywach studni kanalizacyjnych jak i obok studni (po doprowadzeniu rury wentylacyjnej). Otwór uszczelnia się za pomocą przejścia szczelnego do rur gładkościennych o średnicy zewnętrznej 110 / 160 / 200 mm. Uszczelnienie może również zostać zapewnione poprzez zastosowanie łańcuchów uszczelniających.

Neutralizatory podwłazowe

Neutralizator podwłazowy jest urządzeniem stosowanym do usuwania zanieczyszczeń z powietrza, powstających w obiektach należących do infrastruktury kanalizacji sanitarnej. Neutralizator wyposażony jest w złoże węgla aktywnego, przez które przepływa powietrze, dzięki czemu zostaje oczyszczone. Przepływ powietrza wymuszony jest grawitacyjnie – poprzez naturalnie występującą różnicę ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz komory.

Neutralizatory podwłazowe uznawane są za skutecznie urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń powietrza, emitowanych z niezagnitych ścieków, jak również tych emitujących groźny siarkowodór. Dzięki zastosowaniu neutralizatora podwłazowego, wydostające się na zewnątrz obiektów powietrze jest pozbawione toksycznych i złowonnych substancji. Urządzenia te znajduje zastosowanie szczególnie w miejscach, w których nie ma możliwości doprowadzenia zasilania elektrycznego, co eliminuje możliwość zastosowania aktywnego neutralizatora odorów oraz w miejscach, w których zanieczyszczenia powietrza nie zawierają siarkowodoru (nieprzyjemny zapach powodują świeże ścieki o charakterystycznym fekalnym zapachu).

Obiekty, w których najczęściej stosowane są kominkowe neutralizatory odorów:

 • Studnie rozprężne
 • Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Pompownie ścieków

 

Parametry urządzenia:

 • Złoże: węgiel aktywny, impregnowany
 • Średnica: 110 mm, 160 mm, 200 mm
 • Wydajność: 12 m3/h
 • Materiał: polietylen

 

Warunki montażu:

Neutralizatory kominkowe przystosowane są do montażu w świetle otworów zlokalizowanych w pokrywach studni kanalizacyjnych jak i obok studni (po doprowadzeniu rury wentylacyjnej). Otwór uszczelnia się za pomocą przejścia szczelnego do rur gładkościennych o średnicy zewnętrznej 110 / 160 / 200 mm. Uszczelnienie może również zostać zapewnione poprzez zastosowanie łańcuchów uszczelniających.

Węgiel aktywny

Węgiel aktywny
Oferujemy usługi z zakresu wymiany węgla aktywnego w istniejących neutralizatorach odorów i innych urządzeń, w których stosowany jest węgiel aktywny.

Przed przystąpieniem do realizacji oferujemy również weryfikację poprawności doboru węgla aktywnego – zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym.

Stacje dozowania chemii

Stacje dozowania chemii są stosowane do precyzyjnego dozowania różnych substancji chemicznych w celu uzyskana zamierzonego efektu w wyniku zachodzących reakcji chemicznych. Urządzenia te w sposób automatyczny dozują wymaganą ilość środka chemicznego zgodnie z założonym algorytmem. Stacje różnią się w zależności od sposobu dozowania i rodzaju substancji chemicznych, które są dozowane.

Oferowane stacje dozowania chemii stosowane są w celu:

 • zapobiegania emisji siarkowodoru ze ścieków sanitarnych,
 • chemicznego strącania fosforu w oczyszczalniach ścieków,
 • dozowania polieletrolitów w celu zwiększenia skuteczności odwadniania osadów ściekowych, dozowania
 • dezynfektantów do dezynfekcji wody pitnej na stacjach uzdatniania wody.

 

Urządzenia te składają się z następujących elementów:

 • pompy dozującej – dobranej w zależności od dozowanego medium, wymaganego przepływu i ciśnienia,
 • linii ssawnej i dozującej – dobranej w zależności od dozowanego medium i sposobu dozowania,
 • zbiornika magazynowego – odpowiedniego dla magazynowanego medium, o wymaganej objętości,
 • wanny wychwytowej – o objętości gwarantującej ochronę otoczenia przed skażeniem,
 • układu zasilająco-sterującego – spełniającego wymagania funkcjonalne użytkownika,
 • mieszadła – w przypadku konieczności mieszania środków dwuskładnikowych,
 • obudowy – w przypadku konieczności montażu urządzenia na zewnątrz pomieszczenia.

 

Ze względu na dużą ilość zmiennych wpływających na ostateczny kształt urządzenia, każda stacja dozowania chemii projektowana jest indywidualnie, tak aby uzyskać zamierzony efekt.